Evgeny Starodubtsev

Starting on May 29, 2016 17:00

La Mortella: Incontri Musicali - Evgeny Starodubtsev - Pianoforte Musiche diSabato: Brahms, Szymanowsk, RavelDomenica: Bach, Skrjabin, Stravinsky, Prokofiev